1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Życzenie dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 3. Rodzic zobowiązany jest powiadomić opiekunkę grupy do której uczęszcza dziecko o zamiarze odebrania dziecka przez osobę, która nie jest upoważniona.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa opiekunka ma prawo wylegitymować osobę zgłoszoną do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze żłobka przez upoważnioną rzez nich osobę.
 6. Dzieci nie będą wydawane osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem środków odurzających.
 7. Za bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka (od momentu opuszczenia przez dziecko sali zabaw) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką przebywa dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście z terenu parkingu czy placu zabaw do budynku żłobka.
 9. Opiekunka bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw.
 10. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do żłobka dziecko czyste i zdrowe.
 11. Dzieci należy odbierać nie później niż do godziny 16.15.
 12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka(tzn. do godziny 16.15) opiekunka ma obowiązek pilnie skontaktować się telefonicznie z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, opiekunka informuje dyrektora, który podejmuje niezbędne kroki mające na celu osiągnięcie kontaktu z rodzicami. W momencie niemożności uzyskania kontaktu z osobami wyznaczonymi do odbierania dziecka, powiadomić policję.